Avís Legal


Dades identificatives del lloc web
uab.media és un domini d'Internet de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (CIF Q-0818002-H). Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona.

Limitació de responsabilitat
UABmèdia no pot garantir que tota la informació que s'ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. Amb l'objectiu de contribuir a una informació estadística de qualitat, UABmèdia farà tots els esforços necessaris per esmenar al més aviat possible les deficiències que es detectin en aquesta informació. UABmèdia no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest lloc web ni es fa responsable de les informacions que contingui qualsevol altre lloc web al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços des del web d'UABmèdia o que hagin estat incorporades a aquest web per mecanismes automàtics (com ara ginys o API). UABmèdia no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l'eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.

Jurisdicció i lleis aplicables
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari, i qualsevol litigi que se'n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.

UABtvUABplay UABmèdiaUABmèdia UABràdioUABràdio OpcionsOpcions