El projecte de pressupost per al 2023 ja ha estat aprovat

Haurà de ser verificat pel Consell Social de la UAB per ser aprovat definitivament, però es preveu que sigui de 378 milions d'euros


15/12/2022 15:49 · Per Oriol PujolEl Consell de Govern de la UAB ha aprovat el projecte de pressupost de la Universitat per a l'any 2023 durant la reunió ordinària que ha tingut lloc aquest dimecres. Es preveu que augmenti un 9,3% més que el curs passat, arribant així als 378 milions d'euros, encara que ara ha de ser aprovat pel Consell Social de la UAB.

El pressupost, que està marcat per la tornada a la situació que hi havia abans de la pandèmia, engloba diferents qüestions, com ara la previsió d'una pujada dels preus en general, les necessitats addicionals del finançament de la Generalitat per atendre els increments derivats de la situació macroeconòmica i la provisió del Pla d'estabilitat pressupostària 2020-2052.

Els pressupostos estan dividits en diferents capítols, que engloben d'una manera detallada cada aspecte dels ingressos i de les despeses previstes. Pel que fa als ingressos, els capítols més importants són el de transferències corrents i el de taxes, entre d'altres. Els capítols de despeses més rellevants són el de personal i el de compra de béns corrents i de serveis.


UABmèdiaInici newspaper-variantActualitat radioRàdio play-circlePlay cursor-default-click Especials Més...més...